برنامه همزمان ما روزاي دوشنبه و چهرشنبه از ساعت 2 الي 4 بعدازظهر

روي موج اف ، ام رديف 98.9 مگاهرتز قابل دريافت مي باشدر